Làm thế nào để đảm bảo chất lượng giải pháp khi triển khai tự động hóa quy mô lớn?

Làm thế nào để đảm bảo chất lượng giải pháp khi triển khai tự động hóa quy mô lớn?

2023-06-04 21:57:14 103
Không phải mọi ý tưởng tự động hóa đều đủ quan trọng để được ưu tiên triển khai và bất kỳ ý tưởng nào không được triển khai đều là một điểm đau chưa được giải quyết.
 
Bằng cách tổ chức tự động hóa tự thân cho các đơn vị kinh doanh, bạn có thể loại bỏ những điểm yếu này. Tuy nhiên, CoE sẽ tham gia vào việc kiểm soát và đảm bảo chất lượng, CoE chịu trách nhiệm cung cấp các tiêu chuẩn, mẫu và phương pháp luận cho các bộ phận trong toàn tổ chức.
 
Đảm bảo chất lượng giải pháp có thể là một vấn đề gây tranh cãi giữa CoE và các nhà phát triển trong đơn vị kinh doanh. Một cách tiếp cận thành công mà tôi đã thấy là CoE thông qua Phòng Nhân sự hoặc Phòng Đào tạo cung cấp chương trình đào tạo dưới dạng kế hoạch học tập và cấp chứng chỉ cho các nhà phát triển công dân.
 
Ngoài ra, CoE sẽ tạo thư viện gồm các thành phần có thể tái sử dụng và chia sẻ. Chúng cung cấp các tiêu chuẩn để hoàn thành các tác vụ lặp lại, chẳng hạn như đăng nhập ứng dụng với các biện pháp bảo mật phù hợp. Các nhà phát triển công dân trong đơn vị kinh doanh có thể bắt đầu bằng cách sử dụng các thành phần có sẵn này để xây dựng hệ thống tự động hóa với chất lượng cao.